bip.gov.pl
A A A K
To jest wersja archiwalna z dnia 23.05.2019, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: skan

Nabr na wolne stanowisko urz?dnicze - G?wny Ksi?gowy

 Za??czniki do og?oszenia


OG?OSZENIE O PROWADZONYM NABORZE

NA WOLNE STANOWISKO URZ?DNICZE

w Powiatowym Centrum Kszta?cenia Zawodowego
w Ole?nicy
ul. Wojska Polskiego 67, 56-400 Ole?nica

Dyrektor Powiatowego Centrum Kszta?cenia Zawodowego w Ole?nicy og?asza nabór na wolne stanowisko pracy

G?ÓWNY KSI?GOWY

w Powiatowym Centrum Kszta?cenia Zawodowego w Ole?nicy

Miejsce pracy: Powiatowe Centrum Kszta?cenia Zawodowego
56-400 Ole?nica, ul. Wojska Polskiego 67, tel. 71 314 32 85
Wymiar etatu: ¾ etatu
Wymiar czasu pracy: 30 godzin tygodniowo
Rodzaj umowy: pierwsza umowa o prac? zostanie zawarta na czas okre?lony z mo?liwo?ci? zawarcia kolejnej umowy na czas nieokre?lony.
Termin rozpocz?cia pracy: 1 lipca 2019 r.

I. Wymagania zwi?zane ze stanowiskiem

Kandydat ubiegaj?cy si? o zatrudnienie na stanowisku g?ównego ksi?gowego powinien spe?nia? wymagania niezb?dne, zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869).

Wymagania niezb?dne w stosunku do kandydata:
1) posiada obywatelstwo polskie, obywatelstwo pa?stwa cz?onkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub pa?stwa cz?onkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
2) posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych i korzystania z pe?ni praw publicznych;
3) nie by? prawomocnie skazany za przest?pstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia?alno?ci instytucji pa?stwowych oraz samorz?du terytorialnego, przeciwko wiarygodno?ci dokumentów lub za przest?pstwo skarbowe;
4) posiada znajomo?? j?zyka polskiego w mowie i pi?mie w zakresie koniecznym do wykonywania obowi?zków g?ównego ksi?gowego;
5) spe?nia jeden z poni?szych warunków:
a) uko?czy? ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wy?sze studia zawodowe, uzupe?niaj?ce ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letni? praktyk? w ksi?gowo?ci;
b) uko?czy? ?redni?, policealn? lub pomaturaln? szko?? ekonomiczn? i posiada co najmniej 6-letni? praktyk? w ksi?gowo?ci;
c) jest wpisany do rejestru bieg?ych rewidentów na podstawie odr?bnych przepisów;
d) posiada certyfikat ksi?gowy uprawniaj?cy do us?ugowego prowadzenia ksi?g rachunkowych albo ?wiadectwo kwalifikacyjne uprawniaj?ce do us?ugowego prowadzenia ksi?g rachunkowych, wydane na podstawie odr?bnych przepisów;
6) cieszy si? nieposzlakowan? opini?;
7) posiada stan zdrowia pozwalaj?cy na zatrudnienie na stanowisku g?ównego ksi?gowego.

Wymagania dodatkowe:

1) znajomo?? rachunkowo?ci bud?etowej w jednostkach o?wiatowych;
2) znajomo?? zasad ksi?gowo?ci bud?etowej, planu kont i klasyfikacji bud?etowej, zasad inwentaryzacji oraz zasad gospodarki finansowej jednostek bud?etowych i dyscypliny finansów publicznych;
3) znajomo?? aktów prawnych zwi?zanych z funkcjonowaniem placówki o?wiatowej (Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie o?wiaty, Ustawa Prawo o?wiatowe, Rozporz?dzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kszta?cenia ustawicznego w formach pozaszkolnych);
4) znajomo?? przepisów z zakresu finansów publicznych i rachunkowo?ci (Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ustawa o systemie ubezpiecze? spo?ecznych, Ustawa o ?wiadczeniach pieni??nych z ubezpieczenia spo?ecznego w razie choroby i macierzy?stwa, Ustawa bud?etowa, Ustawa o finansach publicznych, Ustawa o rachunkowo?ci, Ustawa o odpowiedzialno?ci za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeks post?powania administracyjnego, Kodeks Pracy, Ustawa - Prawo zamówie? publicznych, Ustawa o pracownikach samorz?dowych oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw), znajomo?? przepisów dotycz?cych PFRON;
5) umiej?tno?? stosowania ww. przepisów prawa;
6) znajomo?? zasad finansowania zada? o?wiatowych na szczeblu powiatu jako organu samorz?du terytorialnego;
7) umiej?tno?? sporz?dzania analiz danych statystycznych, sprawozda? bud?etowych, bilansów, rachunków zysków i strat, zestawie? zmian w funduszu jednostek, tworzenia prognoz, planów w oparciu o materia?y ?ród?owe i przewidywane za?o?enia;
8) znajomo?? programów komputerowych stosowanych w ksi?gowo?ci: VULCAN – Ksi?gowo?? Optivum, P?ace Optivum, P?atnik, BESTIA, programów biurowych (m.in. Word, Excel), systemu e-pfron oraz bankowo?ci eletronicznej;
9) cechy osobowo?ci takie jak: asertywno??, komunikatywno??, dyskrecja, konsekwencja w realizacji zada?, dok?adno??, sumienno??, rzetelno??, odpowiedzialno??, terminowo??, wysoka kultura osobista, umiej?tno?? sprawnego podejmowania decyzji, umiej?tno?? pracy na samodzielnym stanowisku, umiej?tno?? radzenia sobie ze stresem, umiej?tno?? pracy pod presj? czasu.

II. Zakres zada? wykonywanych na stanowisku g?ównego ksi?gowego.

G?ówny ksi?gowy wykonuje zadania w zakresie prowadzenia rachunkowo?ci w Powiatowym Centrum Kszta?cenia Zawodowego w Ole?nicy, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami.
Do zada? i obowi?zków g?ównego ksi?gowego nale?y organizacja i prowadzenie rachunkowo?ci zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami i zasadami polegaj?cymi na:
1) Sporz?dzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i kontroli dokumentów.
2) W?a?ciwym przebiegu operacji gospodarczych.
3) Ochronie mienia b?d?cego w posiadaniu Centrum.
4) Bie??cym i prawid?owym prowadzeniu ksi?gowo?ci oraz kalkulacji wyników kosztów wykonywanych zada? i sprawozdawczo?ci finansowej.
5) Terminowym przekazywaniu rzetelnych informacji ekonomicznych dyrektorowi Centrum oraz jednostkom nadzoru i kontroli.
6) Prawid?owym i terminowym dokonywaniu rozlicze? finansowych.
7) Prowadzeniu gospodarki finansowej zgodnie z obowi?zuj?cymi zasadami.
8) Wykonywaniu dyspozycji ?rodkami pieni??nymi zgodnie z przepisami dotycz?cymi zasad bud?etu.
9) Prawid?owym i skrupulatnym gospodarowaniu ?rodkami pozabud?etowymi oraz innymi b?d?cymi w dyspozycji Centrum.
10) Zapewnieniu pod wzgl?dem finansowym prawid?owo?ci umów zawieranych przez placówk?.
11) Przestrzeganiu zasad rozlicze? pieni??nych.
12) Zapewnieniu terminowego asygnowania nale?no?ci i dochodzenia roszcze? spornych oraz sp?aty zobowi?za?.
13) Analizie wykorzystania ?rodków przydzielonych z bud?etu na pokrycie wydatków.
14) Analizie wykorzystania ?rodków pozabud?etowych b?d?cych w dyspozycji Centrum.

15) Dokonywaniu w ramach kontroli wewn?trznej:
- wst?pnej kontroli legalno?ci dokumentów dotycz?cych wykonywania planów finansowych oraz ich zmian,
- kontroli operacji gospodarczych stanowi?cych przedmiot ksi?gowo?ci.
16) Opracowywaniu projektów przepisów wewn?trznych wydanych przez dyrektora Centrum dotycz?cych prowadzenia rachunkowo?ci, obiegu dokumentów, typowego planu kont, zasad przeprowadzania i rozliczenia inwentaryzacji.
17) Opracowywaniu planów finansowych na poszczególne rozdzia?y.
18) Prowadzeniu na bie??co ewidencji wynagrodze? na poszczególne rozdzia?y.
19) Miesi?cznym uzgadnianiu sald wydatków z wyci?giem bankowym.
20) Miesi?cznym uzgadnianiu kartotek kosztów i wydatków.
21) Sk?adaniu sprawozda? z wykonania bud?etu w terminach okre?lonych przez organ prowadz?cy Centrum.
22) Sk?adaniu miesi?cznych zapotrzebowa? ?rodków finansowych na wynagrodzenia organowi prowadz?cemu P.C.K.Z.
za aprobat? Dyrektora Centrum.
23) Opracowaniu dokumentacji finansowej wynikaj?cej z dzia?alno?ci socjalnej.
24) Dokonywaniu korekty planów finansowych po zako?czonym kwartale.
25) Wnioskowaniu do dyrektora Centrum o okre?lenie trybu, wed?ug którego maj? by? wykonywane prace niezb?dne do
zapewnienia prawid?owo?ci gospodarki finansowej.
26) Kontroli nad przeprowadzaniem i rozliczaniem inwentaryzacji mienia Centrum.
27) Rocznym rozliczaniu informacji o wys?anych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek
dochodowy – PIT.
28) Sprawowaniu nadzoru nad gospodark? kasow? pod wzgl?dem finansowym oraz przeprowadzaniu kontroli
kasowych.
29) Obs?udze programów ksi?gowych: VULCAN – Finanse Optivum oraz P?ace Optivum, P?atnik, BESTIA, Plan B,
obs?uga bankowo?ci elektronicznej, e-pfron2.
30) Prowadzeniu ewidencji sprzeda?y VAT i zakupu VAT, sporz?dzaniu deklaracji VAT-7 oraz VAT-27, sporz?dzaniu
pliku JPK VAT.
31) Sporz?dzaniu sprawozda? w zakresie wynagrodze? do G?ównego Urz?du Statystycznego: Z-03, Z-06, Z-12 oraz
sprawozda? GUS w zakresie ?rodków trwa?ych F-03.
32) Obs?uga programu P?atnik - sporz?dzanie i przesy?anie drog? elektroniczn? wszelkich dokumentów
rozliczeniowych, deklaracji, raportów do ZUS dotycz?cych comiesi?cznego rozliczania sk?adek spo?ecznych oraz
ubezpieczenia zdrowotnego wszystkich pracowników, zleceniobiorców oraz ?wiadczeniobiorców pobieraj?cych
zasi?ek sta?y i ?wiadczenie piel?gnacyjne.
33) Wprowadzaniu danych z zakresu wykonywanych obowi?zków do Systemu Informacji O?wiatowej (SIO).
34) Wykonywaniu polece? prze?o?onego, które nie s? wyszczególnione w niniejszym zakresie obowi?zków, a wi??? si?
z rodzajem wykonywanej pracy, je?eli nie s? sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umow? o prac?.

III. Odpowiedzialno?? pracownika.
G?ówny ksi?gowy odpowiada za:
- prowadzenie rachunkowo?ci jednostki, prawid?ow? gospodark? ?rodkami bud?etowymi i przestrzeganie
dyscypliny finansowo-bud?etowej oraz zasad prawid?owej gospodarki bud?etowej,
- dyspozycj? ?rodkami pieni??nymi,
- dokonywanie wst?pnych kontroli zgodno?ci operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym oraz
kompletno?? i rzetelno?? dokumentów dotycz?cych operacji gospodarczych i finansowych,
- ca?okszta?t prac zwi?zanych z dzia?alno?ci? finansowo-ksi?gow? jednostki.

IV. Warunki pracy na stanowisku.

Praca administracyjno-biurowa z wykorzystaniem komputera i urz?dze? biurowych. Norma dobowa czasu pracy wynosi 6 godzin, norma tygodniowa czasu pracy wynosi 30 godzin. Praca od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od 8:00 do 14.00. Pomieszczenie biurowe znajduje si? na parterze. Budynek nie jest dostosowany do poruszania si? osób na wózku inwalidzkim. Praca na przedmiotowym stanowisku nie jest nara?ona na wyst?powanie uci??liwych i szkodliwych warunków pracy.

V. Informacja o wska?niku zatrudnienia osób niepe?nosprawnych.

W miesi?cu poprzedzaj?cym dat? upublicznienia og?oszenia (kwiecie? 2019) wska?nik zatrudnienia osób niepe?nosprawnych w Powiatowym Centrum Kszta?cenia Zawodowego w Ole?nicy w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo?ecznej oraz zatrudnienia osób niepe?nosprawnych jest wy?szy ni? 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

1. List motywacyjny.
2. CV z uwzgl?dnieniem przebiegu kariery zawodowej.
3. Kwestionariusz osobowy osoby ubiegaj?cej si? o zatrudnienie stanowi?cy Za??cznik Nr 1 do og?oszenia o prowadzonym naborze na wolne stanowisko urz?dnicze.
4. Po?wiadczone przez kandydata za zgodno?? z orygina?em kserokopie ?wiadectw pracy lub orygina? za?wiadczenia stwierdzaj?cego odpowiednio 3-letni? lub 6–letni? praktyk? w ksi?gowo?ci.
5. Po?wiadczone przez kandydata za zgodno?? z orygina?em kserokopie dokumentów potwierdzaj?cych wykszta?cenie, kwalifikacje zawodowe i umiej?tno?ci.
6. Kopie ewentualnych referencji.
7. Za?wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza? zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku g?ównego ksi?gowego wydane przez lekarza medycyny pracy.
8. O?wiadczenie kandydata (Za??cznik nr 2 do og?oszenia o prowadzonym naborze na wolne stanowisko urz?dnicze), ?e:
? posiada pe?n? zdolno?? do czynno?ci prawnych i korzysta z pe?ni praw publicznych,
? nie by? skazany prawomocnym wyrokiem s?du za umy?lne przest?pstwo ?cigane z oskar?enia publicznego lub umy?lne przest?pstwo skarbowe,
? nie by? prawomocnie skazany za przest?pstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko dzia?alno?ci instytucji pa?stwowych oraz samorz?du terytorialnego, przeciwko wiarygodno?ci dokumentów lub za przest?pstwo karne skarbowe.
9. O?wiadczenie kandydata o wyra?eniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezb?dnych do przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, zgodnie z ustaw? z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.) oraz zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) – Za??cznik Nr 3 do og?oszenia o prowadzonym naborze na wolne stanowisko urz?dnicze.
10. Spis wszystkich dokumentów sk?adanych w ofercie.

Przed zawarciem umowy kandydat zobowi?zany jest do dostarczenia za?wiadczenia o niekaralno?ci z Krajowego Rejestru Karnego.

VII. Termin, sposób i miejsce sk?adania dokumentów aplikacyjnych.

Wymagane dokumenty aplikacyjne nale?y sk?ada? w zamkni?tych kopertach z dopiskiem: „Nabór na wolne stanowisko urz?dnicze g?ównego ksi?gowego w Powiatowym Centrum Kszta?cenia Zawodowego w Ole?nicy”
w sekretariacie Centrum pok. nr 1 w godz. 8.00 – 14.00 lub przes?a? poczt? na adres:
Powiatowe Centrum Kszta?cenia Zawodowego w Ole?nicy
ul. Wojska Polskiego 67, 56-400 Ole?nica
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 03 czerwca 2019 r. do godz. 14.00. W przypadku wysy?ania ofert poczt? decyduje data wp?ywu dokumentów do sekretariatu. Dokumenty niekompletne lub z?o?one po wyznaczonym terminie nie b?d? rozpatrywane.
O terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnego etapu post?powania o naborze kandydaci zostan? powiadomieni indywidualnie.


VIII. Inne informacje.

1. Nabór przeprowadzi Komisja Rekrutacyjna powo?ana przez Dyrektora Powiatowego Centrum Kszta?cenia Zawodowego w Ole?nicy.
2. Niezw?ocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru zostanie upowszechniona przez umieszczenie na stronie internetowej Powiatowego Centrum Kszta?cenia Zawodowego w Ole?nicy - Biuletyn Informacji Publicznej (www.pckzolesnica.pl), w zak?adce „Oferty pracy” oraz na tablicy informacyjnej Centrum.


mgr Wies?aw Smerd
Dyrektor Powiatowego Centrum
Kszta?cenia Zawodowego
w Ole?nicyOpublikował: Marek Adamaszek
Publikacja dnia: 23.05.2019
Podpisał: Wies?aw Smerd
Dokument z dnia: 23.05.2019
Dokument oglądany razy: 253