Powiatowe Centrum

Kształcenia Zawodowego

 

ul. Wojska Polskiego 67
56-400 Oleśnica
tel. 071 314 32 85
email:sekretariat@pckzolesnica.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza e-Puap: PCKZ_Olesnica\skrytka

NIP  911-198-55-87
Regon 021313062

 

 


 

WITAMY PAŃSTWA


 

 

 

PCKZ w Oleśnicy zaprasza na KURS ELEKTROENERGETYCZNY

osoby zainteresowane podniesieniem kwalifikacji oraz przedłużeniem uprawnień SEP.
Kurs przygotowuje do egzaminu kwalifikacyjnego osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych w zakresie gryp: elektroenergetycznych, cieplnych, gazowych.

Najbliższe szkolenie odbędzie się 14.12.2021 r.

Zapraszamy!!!

 

 

 

KWESTIONARIUSZ OSOBOWY MIESZKAŃCA INTERNATU IX.2021

 

FORMULARZ DANE OSOBOWE KURSANTA IX.2021

 

Centrum posiada możliwość zakwaterowania uczniów w internacie P.C.K.Z.
w Oleśnicy (obok Centrum). Zgłoszeń do internatu szkoła dokonuje e-mailem co najmniej na tydzień przed rozpoczęciem turnusu na adres sekretariat@pckzolesnica.pl. Koszt za pobyt w internacie przez cały turnus w roku szkolnym 2021/2022 wynosi 550,00 zł.. Opłata za pobyt w internacie składa się z dwóch składowych tj. I stała i II zmienna. Opłata stała nie podlega zwrotowi. I-stała to kwota 190,00 złotych za pokój/jego rezerwację, koszty obsługi. II zmienna to kwota 360,00 złotych stanowiąca koszty wyżywienia jednego mieszkańca internatu za pobyt na całym turnusie 20 dni / 4 tygodnie (śniadanie, II śniadanie: np. bułka słodka, jogurt lub owoc, obiad-2 dania, kolacja). Opłata zmienna może ulec zmniejszeniu w przypadku nieobecności ucznia/mieszkańca internatu z powodu choroby jeżeli nieobecność została zgłoszona na dzień przed nieobecnością opiekunowi internatu. Odliczenie stawki żywieniowej w wysokości 18,00 złotych następuje po otrzymaniu przez księgowość Centrum (na koniec turnusu) wykazu dni żywieniowych w internacie za ten okres. Zwrot następuje na rachunek bankowy wskazany przez rodzica / opiekuna prawnego w kwestionariuszu mieszkańca internatu w terminie trzech tygodni licząc od dnia otrzymania przez księgowość ww. wykazu. Uczniowie przebywający w internacie Centrum proszeni są o zabranie stroju sportowego oraz kąpielowego ponieważ w czasie wolnym od zajęć uczniowie mogą korzystać w wyznaczone dni z siłowni oraz basenu - w cenie pobytu w internacie. Zajęcia na turnusach odbywają się w systemie jednozmianowym od 8.00 do 15.00. Rozpoczęcie turnusu o godz. 8.00. W dniu rozpoczęcia i zakończenia turnusu zajęcia odbywają się wg rozkładu zajęć. Na turnus uczeń powinien zabrać zeszyt (osobno do każdego przedmiotu) oraz przybory szkolne. Jednocześnie informuję, że uczeń w dniu rozpoczęcia turnusu powinien mieć ze sobą wypełnione przez rodzica lub przez siebie (jeżeli uczeń jest pełnoletni) druki dane osobowe kursanta oraz kwestionariusz osobowy mieszkańca internatu. Druki te obowiązują na wszystkich turnusach I, II i III stopnia w każdym zawodzie od 01.09.2021 r. Każdy z tych druków składa się z dwóch stron, proszę aby były one drukowane dwustronnie, a nie na dwóch osobnych kartkach. Proszę by uczniowie zgłaszali się na turnusy oraz do internatu z wypełnionymi dokumentami.

 

 

 

PLATFORMA EDUKACYJNA PCKZ w OLEŚNICY

 

 

 

Dotyczy terminów egzaminów klasyfikacyjnych w PCKZ w Oleśnicy

         W związku z organizowaniem egzaminów klasyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy, informuję, że egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas I, II i III, którzy odbywali zajęcia w PCKZ w bieżącym roku szkolnym i zostali zakwalifikowani do egzaminów klasyfikacyjnych – zostaną przeprowadzone w dniach 16-22 czerwca 2021 r. wg następujących zawodów:


L.p.

Termin i godzina egzaminów

Zawód/klasa

1.

16 czerwca 2021 r. (środa)
godz. 9.00

Elektryk kl. I-III
Fryzjer kl. I - III
Kucharz kl. I - III

2.

17 czerwca 2021 r. (czwartek)
godz. 9.00

Mechanik pojazdów samochodowych
 kl. I-III
Lakiernik kl. II
Monter sieci i instalacji sanitarnych kl. I

3.

18 czerwca 2021 r. (piątek)
godz. 9.00

Sprzedawca kl. I-III
Cukiernik kl. I-III

4.

21 czerwca 2021 r. (poniedziałek)
godz. 9.00

Tapicer kl. I-III

5.

22 czerwca 2021 r. (wtorek)
godz. 9.00

Stolarz kl. I-III

         Egzaminy klasyfikacyjne w wyżej wymienionych terminach.
Od dnia 23 czerwca przeprowadzane są w naszej placówce egzaminy zawodowe OKE w związku z czym większość nauczycieli została powołana do pracy w komisjach egzaminacyjnych.
Jednocześnie wychodząc naprzeciw zapytaniom dotyczącym zagadnień do egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów, informuję, że zagadnienia ze wszystkich przedmiotów zostałyumieszczone na platformie edukacyjnej PCKZ oraz na stronie PCKZ (Strona główna: http://www.pckzolesnica.pl/ ) (bezpośredni link do zagadnień: http://www.pckzolesnica.pl/moodle/course/view.php?id=252).
         Uczniowie po zalogowaniu na platformie edukacyjnej swoim loginem i hasłem mają dostęp do zagadnień na egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe, które są posegregowane wg zawodów i klas.

         Egzaminy odbywają się stacjonarnie w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy, a uczniowie przystępujący muszą być wyposażeni we własne maseczki ochronne i przybory do pisania/rysowania.
                                                                                    

 

Organizacja nauki w szkołach i placówkach po feriach
14.01.2021


INFORMACJA Dyrektora PCKZ W OLEŚNICY

Od poniedziałku, 18 stycznia br. uczniowie będą realizować praktyczną naukę zawodu w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Uczniowie klas  szkół ponadpodstawowych, placówek kształcenia ustawicznego i centrów kształcenia zawodowego (w tym młodociani pracownicy) nadal będą się uczyć zdalnie, poza wyjątkami dotyczącymi kształcenia zawodowego. Przedstawiamy szczegóły dotyczące organizacji funkcjonowania szkół i placówek po feriach.
link do strony

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/organizacja-nauki-w-szkolach-i-placowkach-po-feriach


 

Szanowni Państwo,
informuję, że od 01.01.2021 r. nastąpi zmiana adresu e-mail Powiatowego
Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy. Nowy adres:
sekretariat@pckzolesnica.pl
W związku z tym proszę aby wszelkiego rodzaju korespondencję kierować na
ww. adres. Skrzynka pocztowa działa już w chwili obecnej.
Dziękuję.

Z poważaniem
Wiesław Smerd
Dyrektor P.C.K.Z. Oleśnica

Więcej na Platformie

 

 

Instrukcja wypełnienia formularza kursanta lub ucznia praktycznej nauki zawodu

 

Dane osobowe kursanta - do wypełnienia...

 

 

Szanowni Rodzice i Uczniowie!

Zgodnie z decyzją Ministerstwa Edukacji Narodowej Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy będzie realizowało kształcenie na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych                   w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19.
MEN określił zasady prowadzenia nauczania na odległość i stworzył możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów. Nauczanie zdalne obowiązuje  od 26 października 2020 r. do 8 listopada 2020 r.
Informuję, że zajęcia w Centrum będą odbywać  się  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość i będą realizowane z wykorzystaniem:
a) materiałów i funkcjonalności Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej udostępnionej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania pod adresem www.pckzolesnica.pl, www.pckzolesnica.pl/moodle  
b) materiałów wskazanych przez nauczycieli:

 • dostępnych na stronie platformy edukacyjnej Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy,   w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych.

Obowiązkiem ucznia, młodocianego pracownika  będzie  podejmowanie  aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia, młodocianego pracownika. Szczegółowy sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności nauczyciele określą w wymaganiach edukacyjnych kształcenia na odległość z poszczególnych przedmiotów.
Zajęcia kształcenia na odległość będą realizowane w Centrum w ramach obowiązującego przed dniem wejścia  w życie rozporządzenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,  prowadzonych bezpośrednio                            z uczniami młodocianymi pracownikami. 
Dołożymy wszelkich starań, aby niezależnie od sytemu pracy, uczeń nie spędzał przy komputerze kilku godzin dziennie.
Nauczyciele tak dostosują metody i formy pracy, aby aktywność ucznia nie wymagała długiego korzystania z komputera.
Uczniowie i rodzice będą informowani  o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach przez PLATFORMĘ EDUKACYJNĄ PCKZ  www.pckzolesnica.pl/moodle

Proszę również rodziców o czytelne wypełnienie danych osobowych kursanta (umieszczonych na stronie głównej PCKZ) oraz przesłanie tych danych pocztą elektroniczną  na adres   maj2021@pckzolesnica.pl
lub pocztą tradycyjną na adres

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego
W Oleśnicy
Ul. Wojska Polskiego 67
56-400 Oleśnica

Nasi nauczyciele zawsze chętnie odpowiedzą na pytania, poprzez kontakty zwyczajowo ustalone i przyjęte, tj.:
- poczta e-mail (ucznia, młodocianego pracownika),
- forum dyskusyjne,
- czat.
- wideokonferencje
Zapraszam również do kontaktu mailowego  maj2021@pckzolesnica.pl
 oraz telefonicznego 71/314-32-85. Postaram się odpowiedzieć  na wszystkie nurtujące Państwa pytania dotyczące kształcenia zdalnego w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy.

Link do zgłoszenia ucznia

https://forms.gle/buF3J7G2F7oCraHX9

Wypełnienie danych w linku zgłaszającym ucznia nie zwalnia z obowiązku przesłania poprawnie wypełnionych danych osobowych kursanta na wskazany adres lub e-mail (koniecznie proszę aby druk ten przesłany był w całości  tzn. 1 i 2 str. i nie był dzielony jako pół pierwszej strony, pół drugiej ).  Instrukcja poprawnego wypełnienia dokumentu znajduje się na stronie głównej Centrum.   

link do Platformy Edukacyjnej
http://www.pckzolesnica.pl/moodle/

                                                                                                                                                   WIESŁAW SMERD
…………………………………..
                                                                                                                                                                  (podpis dyrektora)


Wrocław 2020-11-02

 

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele! Koleżanki Koledzy!

Państwo polskie jest wielką, bezcenną wartością. Trzeba było walki i pracy, potu i krwi kilku pokoleń, aby Polska po pierwszej wojnie światowej mogła wrócić
na mapę Europy. Potrzebny był ogromny wysiłek i determinacja, żeby  obalić komunistyczną władzę, wyrwać się spod podkutego buta Moskwy i po raz drugi w XX wieku odzyskać niepodległość na przełomie lat 80-tych i 90-tych. My współcześni Polacy mamy wreszcie własne, demokratyczne państwo. Współtworzymy społeczeństwo otwarte, cieszymy się pełnią praw obywatelskich. Możemy
się organizować, w swobodny sposób wyrażać własne przekonania, opinie i poglądy.
Co kilka lat wybieramy władze różnych szczebli. Wyznajemy różne wartości, mamy odmienne wizje Polski, różnimy się i spieramy - to w demokracji naturalne.  Nasz los spoczywa w naszych i tylko w naszych rękach. Od nas in gremio zależy wybór
co zrobimy z wolnością, jak ją będziemy rozumieć i praktykować. Niezmiernie ważne jest jakie wartości i postawy przekażemy młodemu pokoleniu. Zadaniem kadry pedagogicznej jest wychowywać podopiecznych w szacunku dla prawdy i dobra, innych ludzi i narodów, państwa i prawa. Uczyć rozumnej, odpowiedzialnej wolności, kultury słowa i zachowania, współpracy, rozwiązywania sporów w sposób asertywny
i pokojowy, dochodzenia swoich racji w sposób cywilizowany.
Piszę do Koleżanek i Kolegów, bom smutny i zatroskany. Martwię się, gdyż epidemia przybiera na sile. Dodatkowo od kilku dni na ulicach polskich miast
po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał aborcję eugeniczną
za niekonstytucyjną, trwają wielotysięczne protesty, bierze w nich udział część uczniów i niektórzy nauczyciele. Inicjatorem i koordynatorem manifestacji i marszów jest radykalna lewicowa organizacja „Ogólnopolski Strajk Kobiet”. Domaga się ona „aborcji na życzenie”, ostatnio za „główny i końcowy postulat” uznała „dymisję rządu”. Powołała Radę Konsultacyjną, która ma „negocjować warunki ustąpienia rządu” (sic!). Nie bacząc na zagrożenie epidemiczne do protestów nawołują i w nich uczestniczą partie opozycji, która ongiś sama siebie nazwała „totalną”. W ten sposób protest społeczny przekształcił się de facto w akcję polityczną, której głównym
i nieskrywanym celem jest obalenie rządu wyłonionego przez parlament pochodzący
z wolnych, demokratycznych wyborów. Tymczasem konfliktów społecznych i sporów aksjologicznych nie rozwiąże się na ulicy wśród często wulgarnych napisów
i okrzyków, gróźb i bijatyk, zakłócania miru domowego, profanowania
i dewastowania kościołów, pomników, budynków użyteczności publicznej. Potrzebna jest spokojna i merytoryczna dyskusja zainteresowanych stron, dialog, ostudzenie emocji. Nadzieję daje inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który złożył w Sejmie kompromisowy projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach przerywania ciąży oraz zaproszenie opozycji
do rozmów przez Premiera Mateusza Morawieckiego. Sprawa jest tym pilniejsza,
że - jak przestrzegają wirusolodzy - masowe zgromadzania  mogą spowodować znaczący wzrost zachorowań na COVID-19 i tym samym śmierć wielu ludzi.
 W trudnym czasie pandemii koronawirusa, politycznych napięć, sporów
o zakres ochrony życia nienarodzonych i przypadków dopuszczalności aborcji, serdecznie proszę o spokój i odpowiedzialność, rzetelne wykonywanie swoich obowiązków, skoncentrowanie się na realizacji podstaw programowych, respektowanie przepisów prawa. O nieprzenoszenie ostrych, światopoglądowych
i politycznych sporów na teren szkół, przedszkoli i placówek (w tym nieeksponowanie symboli organizacji deklarujących polityczne cele). Jednostki oświaty z mocy prawa są i muszą być  wolne od działalności politycznej. Bez względu na sposób nauczania
 -stacjonarny, hybrydowy lub zdalny - zajęcia dydaktyczne winny odbywać się zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć. Nieobecność uczniów
na lekcjach i nauczycieli w pracy z powodu udziału w ulicznych protestach w żadnym wypadku nie może być usprawiedliwiana. Zachęcanie uczniów do udziału
w nielegalnych zgromadzeniach i to w czasie pandemii koronawirusa, wywieranie presji i piętnowanie uczniów, którzy w manifestacjach i marszach nie chcą brać udziału jest niedopuszczalne i naganne (na szczęście  na Dolnym Śląsku to rzadkie, incydentalne przypadki). W każdej takiej sytuacji będę interweniował i stanowczo reagował. Proszę i apeluję o rozważne, powściągliwe zachowanie także poza godzinami pracy, w tym w przestrzeni wirtualnej (internet nie śpi i nie zapomina). Warto pamiętać, że kto angażuje się w debatę publiczną ponosi cząstkę odpowiedzialności za jej kształt, jakość i poziom. Każdy w Rzeczypospolitej
ma prawo do nieskrępowanej obywatelskiej aktywności w prywatnym czasie,
ale nauczycielem i dyrektorem nie przestaje się być po zakończeniu lekcji - młodzież patrzy i się uczy, uczniowie, rodzice, społeczność lokalna i internetowa komentują.
Po tysiąckroć rację mieli starożytni Rzymianie twierdząc: „Verba docent, sed exempla trahunt” (słowa uczą, ale przykłady pociągają, skłaniają do naśladowania). Mamy
co robić, wygląda na to, że z powodu pandemii koronawirusa zdalne bądź hybrydowe nauczanie pozostanie codziennością szkół na dłużej. To na nas spoczywa wielkie
i odpowiedzialne zadanie dobrego wykształcenia i wychowania młodego pokolenia. Bądźmy mu przykładem i wzorem.
Szanowni Państwo! Koleżanki i Koledzy!
Jeśli Polska ma od czegoś urosnąć i zmienić się na lepsze, to od pracy i zgody, która naprawdę buduje. Nie darmo starożytni Rzymianie twierdzili: „Ubi concordia, ibi victoria” (tam gdzie zgoda, tam zwycięstwo). Im więcej zgody w narodzie
i szkolnych społecznościach, tym lepiej. Proszę więc o zgodną, ofiarną pracę oraz wystrzeganie się zachowań, które mogłyby naruszać prawo i dobre obyczaje, skłócać
i konfliktować szkolne wspólnoty oraz lokalne społeczności.
„Jedno jest niebo dla wszystkich i jedno słońce nad nami” - jak śpiewa Don Vasyl i jego romski zespół. Jedna jest Polska.
                                                           

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia
          Roman Kowalczyk
    Dolnośląski Kurator Oświaty

 

 

KURSY DOKSZTAŁCANIA TEORETYCZNEGO DLA MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW OD 26.10.2020 W FORMIE ZDALNEJ (KSZTAŁCENIE „NA ODLEGŁOŚĆ)

UCZNIOWIE ODBYWAJACY ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO OD 26.10.2020 DO 08.11.2020 ODBYWAJĄ ZAJECIA W FORMIE ZDALNEJ

SŁUCHACZE KWALIFIKACYJNYCH KURSÓW ZAWODOWYCH OD 26.10.2020 W FORMIE ZDALNEJ (KSZTAŁCENIE „NA ODLEGŁOŚĆ)

 WSZYSTKIE ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ NA PLATFORMIOE EDUKACYJNEJ PCKZ W OLEŚNICY  
 

 

 

 

 

 


 

Wewnętrzny regulamin przebywania na terenie PCKZ w Oleśnicy w czasie pandemi

 


"Zakup, dostawa i montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wraz z obróbką w budynku E i D PCKZ w Oleśnicy” - II postępowanie.

 


 

Unieważnienie Postępowania

 

 

 

Przetarg na zakup, dostawę i montaż drzwi zewnętrzych wraz z obróbką w budynku E i D PCKZ Oleśnica

 

Wyjaśnienie zapytania ofertowego

 

Uwaga Zmiana Zapytanie ofertowe-zakup drzwi

 

 

 


 

TELEFONY  W/S  KORONAWIRUSA

                                           

dla dorosłych

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. J. GROMKOWSKIEGO
51-149  WROCŁAW
UL. KOSZAROWA 5

519 338 486

 

I ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH

 

Dyżurka lekarska – 71 395 75 35,  71 395 75 41,  71 395 75 42

 

II ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH

 

Dyżurka lekarska – 71 395 75 31, 71 395 75 90

                                     

 dla dzieci

KLINIKA PEDIATRII I CHORÓB INFEKCYJNYCH


Oddział Kliniczny Zakaźny,  ul. T. Chałubińskiego 2-2a, 50-368 Wrocław

-  71 770 31 51,  71 770 31 55

 

BOLESŁAWIEC – Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Jeleniogórska 4

- 75 73 80 120
 
WAŁBRZYCH  - Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego,
                               ul. Sokołowskiego 4  

- 74 64 89 806

- 800 190 590
numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

tel. stacjonarny PSSE w godzinach pracy-71 314 20 34 wew. 23
telefon alarmowy PSSE w Oleśnicy – 505 092 898

 


 

 

Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego

w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski

nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)
Główny Inspektorat SanitarnyI. Kryteria kwalifikacji do dalszego postępowania: (1)osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem
z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa LUB (2) osób ze styczności z zakażonym

 

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne ORAZ kryteria epidemiologiczne:

Kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

- gorączka

- kaszel

- duszność

Kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała
co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-

- miała bliski kontak z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonymlub przypadkiem
prawdopodobnym

- pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją SARS-CoV-2 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov

Bliski kontakt jest definiowany jako narażenie personelu w jednostkach opieki zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi z SARS-CoV-2, zamieszkiwanie z pacjentem COVID19, praca w bliskiej odległości, przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem COVID19, podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID19 dowolnym środkiem transportu

Przypadek potwierdzony (kryteria laboratoryjne):

wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.

Przypadek prawdopodobny (kryteria laboratoryjne) co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test),

- niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy SARS-CoV-2.

na obecnym etapie dotyczy to przede wszystkim zagranicznych jednostek opieki zdrowotnej w których hospitalizowano osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.


II. Algorytm kwalifikacji osób do postępowania epidemiologicznego oraz medycznego (nie obejmuje ustawowej kwarantanny stosowanej na podstawie art. 35 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi):III. Ogólne zasady postępowania medycznego w przypadku podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem (SARS-CoV-2):

 

 

m

 

 1. Pacjent manifestujący objawy powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym)
  z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.

 2. Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie
  2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia,
  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 3. Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący,
  powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia.

Główny Inspektor Sanitarny

 

 

asw

x

 

Aktualności na temat wirusa SARS-CoV-2 dostępne na stronie:

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

 

 

Szanowni Państwo!!!

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzane są? zbierane dane.
W świetle RODO przyjmując od Państwa pismo, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, z określoną? treścią?, z podpisem, nasza placówka POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, ul. Wojska Polskiego 67, 56-400 Oleśnica, staje się ich Administratorem


Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marek Adamaszek z którym możecie się Państwo kontaktować pod adresem email madamaszek@zontekiwspolnicy.pl lub abi@adametronics.pl


Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu realizowania przedstawionego przez Państwa dokumentu, jak również w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe, Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,


Jeżeli Państwa dane będą podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, którą? wyrazili Państwo poprzez zgłoszenie się? w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.
Dane osobowe w treści złożonego przez Państwa pisma będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być? ro?z?ny w zalez?nos?ci od rodzaju składanego przez Państwa pisma. Szczego?łowe informacje w tym zakresie moz?na znalez?c? w Instrukcji Kancelaryjnej  naszej placówki.


Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
Nasza Placówka stosuje niezbe?dne s?rodki zabezpieczaja?ce poufnos?c? i integralnos?c? Państwa danych osobowych. Zabezpieczenia obejmuja? s?rodki fizyczne i technologiczne ograniczaja?ce doste?p do Państwa danych, jak ro?wniez? stosowne s?rodki zabezpieczaja?ce przed utrata? Państwa danych.

Mają Państwo Prawo do:

- ochrony danych osobowych,
- doste?pu do tres?ci swoich danych osobowych
oznacza to, z?e moz?ecie Państwo prosić, aby administrator danych osobowych wyeksportował z baz danych informacje, jakie posiada na Państwa temat i przesłał je do Państwa w formie pisemnej lub elektronicznej
- do poprawiania danych
jez?eli przetwarzane przez administratora dane sa? nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich poprawienia.
- do ograniczenia przetwarzania danych
jeżeli uznają Państwo, że Administrator przetwarza zbyt szeroki zakres Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo zaz?a?dac?, aby zakres danych został ogranicznoy,  o ile z?a?danie to nie be?dzie sprzeciwiało sie? wymaganiom nakładanym przez obowia?zuja?ce prawo lub nie be?dzie to konieczne dla realizacji umowy.
- do z?a?dania usunie?cia danych
Prawo to, zwane ro?wniez? prawem do bycia zapomnianym, oznacza z?a?danie, aby Administrator danych usunął wszelkie informacje zawieraja?ce Państwa dane osobowe, o ile będzie to możliwe na podstawie przepiso?w prawa.
- do przenoszenia danych do innego administratora danych
Jez?eli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub w zwia?zku zrealizowana? umowa?, to zgodnie z ogo?lnym rozporza?dzeniem o ochronie danych osobowych możeice Państwo poprosic?, aby Administrator wyeksportował Państwa dane, do odre?bnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Mają również Państwo prawo do sprzeciwu przetwarzania Państwa danych osobowych
Prawo do sprzeciwu składać  można w sytuacji, gdy nie chcą Państwo, aby Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe w okres?lonym celu.


Prawo do sprzeciwu możecie Państwo zgłosic? bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych Placówki lub listownie na adres Administratora danych osobowych.


Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy
wita na swojej stronie

Czy jesteś gotowy na dalsze podążanie ścieżką kariery i edukacji oraz na gromadzenie doświadczenia
zawodowego?

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy jest właściwą instytucją, która umożliwi Ci dalsząnaukę jak również jest jedną z największych firm szkolących w powiecie oleśnickim. Specjalizujemy się w kursach edukacyjnych, a także w związku z reformą programową kształcenia zawodowego od 1 września 2012r. kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach kompetencji ogólnych, turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Oferujemy młodzieży szkolnej, dorosłym, nauczycielom, podmiotom gospodarczym jednostek uspołecznionych, tak i sektora prywatnego kształcenie, doskonalenie, dokształcanie w różnych formach i kierunkach zawodowych zgodnie z wymogami oraz potrzebami rynku pracy.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego wyróżnia się wysoką jakością usług edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego, poprzez rzetelny dobór kadry wykładowców, nauczycieli i instruktorów o wysokich kwalifikacjach wywodzących się ze środowisk naukowych i akademickich, jak również nauczycieli szkół współpracujących z Centrum z wieloletnim stażem praktycznym.

Organizujemy praktyki zawodowe, kursy dla uczniów i pracowników młodocianych w formach stacjonarnych, a także kursy, konferencje i seminaria dla dorosłych w cyklu stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym. Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne i zbiorowe od przedsiębiorstw i instytucji. Pragniemy, aby nasza oferta spełniła Państwa oczekiwania.

Naszą misją jest połączyć naukę z prawdziwą pasją i zarażać nią naszych słuchaczy. Gwarantujemy wysokiej jakości kursy, dynamizm i aktywność w działaniu. Posiadamy szeroką ofertę programów szkoleniowych. Zapewniamy współpracę z wykwalifikowaną kadrą, atrakcyjne formy nauczania, a także nowoczesne i w pełni dostosowane sale wykładowe. Nauka na każdym etapie może stać się przyjemnością.

 

Chcielibyśmy z przyjemnością powitać Cię w gronie naszych słuchaczy.

 

ZALOGUJ

 

 

 

 

Praca i Nauczanie Zdalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Platforma Edukacyjna

MOODLE

CKE

 

© copyright PCKZ