Powiatowe Centrum

Kształcenia Zawodowego

 

ul. Wojska Polskiego 67
56-400 Oleśnica
tel. 071 314 32 85
email: pckzolesnica@vp.pl
Elektroniczna skrzynka podawcza e-Puap: PCKZ_Olesnica\skrytka

NIP  911-198-55-87
Regon 021313062

 

 


 

WITAMY PAŃSTWA


Ważne Informacje Dyrektora PCKZ

 


 

Wewnętrzny regulamin przebywania na terenie PCKZ w Oleśnicy w czasie pandemi

 


"Zakup, dostawa i montaż drzwi wewnętrznych i zewnętrznych wraz z obróbką w budynku E i D PCKZ w Oleśnicy” - II postępowanie.

 


 

Unieważnienie Postępowania

 

 

 

Przetarg na zakup, dostawę i montaż drzwi zewnętrzych wraz z obróbką w budynku E i D PCKZ Oleśnica

 

Wyjaśnienie zapytania ofertowego

 

Uwaga Zmiana Zapytanie ofertowe-zakup drzwi

 

 

 


 

TELEFONY  W/S  KORONAWIRUSA

                                           

dla dorosłych

WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY
IM. J. GROMKOWSKIEGO
51-149  WROCŁAW
UL. KOSZAROWA 5

519 338 486

 

I ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH

 

Dyżurka lekarska – 71 395 75 35,  71 395 75 41,  71 395 75 42

 

II ODDZIAŁ CHORÓB ZAKAŹNYCH

 

Dyżurka lekarska – 71 395 75 31, 71 395 75 90

                                     

 dla dzieci

KLINIKA PEDIATRII I CHORÓB INFEKCYJNYCH


Oddział Kliniczny Zakaźny,  ul. T. Chałubińskiego 2-2a, 50-368 Wrocław

-  71 770 31 51,  71 770 31 55

 

BOLESŁAWIEC – Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Jeleniogórska 4

- 75 73 80 120
 
WAŁBRZYCH  - Specjalistyczny Szpital im. dra A. Sokołowskiego,
                               ul. Sokołowskiego 4  

- 74 64 89 806

- 800 190 590
numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczący postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem

tel. stacjonarny PSSE w godzinach pracy-71 314 20 34 wew. 23
telefon alarmowy PSSE w Oleśnicy – 505 092 898

 


 

 

Zasady postępowania epidemiologicznego i medycznego

w związku z ryzykiem zawleczenia na obszar Polski

nowego koronawirusa (SARS-CoV-2)
Główny Inspektorat SanitarnyI. Kryteria kwalifikacji do dalszego postępowania: (1)osób potencjalnie narażonych w związku z powrotem
z obszarów utrzymującej się transmisji wirusa LUB (2) osób ze styczności z zakażonym

 

Postępowaniu podlega osoba, która spełnia kryteria kliniczne ORAZ kryteria epidemiologiczne:

Kryteria kliniczne

Każda osoba u której wystąpił co najmniej jeden z wymienionych objawów ostrej infekcji układu oddechowego:

- gorączka

- kaszel

- duszność

Kryteria epidemiologiczne

Każda osoba, która w okresie 14 dni przed wystąpieniem objawów spełniała
co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- podróżowała/przebywała w regionie, w którym podejrzewa się utrzymującą się transmisję SARS-CoV-

- miała bliski kontak z osobą, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2 (kontakt z przypadkiem potwierdzonymlub przypadkiem
prawdopodobnym

- pracowała lub przebywała jako odwiedzający w jednostce opieki zdrowotnej,
w której leczono pacjentów zakażonych SARS-CoV-2

Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją SARS-CoV-2 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-ongoing-community-transmission-2019-ncov

Bliski kontakt jest definiowany jako narażenie personelu w jednostkach opieki zdrowotnej w związku z opieką nad chorymi z SARS-CoV-2, zamieszkiwanie z pacjentem COVID19, praca w bliskiej odległości, przebywanie w tej samej klasie szkolnej z pacjentem COVID19, podróżowanie wspólnie z pacjentem COVID19 dowolnym środkiem transportu

Przypadek potwierdzony (kryteria laboratoryjne):

wykrycie kwasu nukleinowego SARS-CoV-2 z materiału klinicznego potwierdzone badaniem molekularnym ukierunkowanym na inny obszar genomu wirusa.

Przypadek prawdopodobny (kryteria laboratoryjne) co najmniej jedno z następujących kryteriów:

- dodatni wynik testu w kierunku obecności koronawirusów (pan-coronavirus test),

- niejednoznaczny wynik badania wykrywającego kwas nukleinowy SARS-CoV-2.

na obecnym etapie dotyczy to przede wszystkim zagranicznych jednostek opieki zdrowotnej w których hospitalizowano osoby z potwierdzonym zakażeniem SARS-CoV-2.


II. Algorytm kwalifikacji osób do postępowania epidemiologicznego oraz medycznego (nie obejmuje ustawowej kwarantanny stosowanej na podstawie art. 35 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi):III. Ogólne zasady postępowania medycznego w przypadku podejrzenia zakażenia nowym koronawirusem (SARS-CoV-2):

 

 

m

 

 1. Pacjent manifestujący objawy powinien być hospitalizowany w oddziale zakaźnym (obserwacyjno-zakaźnym)
  z zapewnieniem warunków izolacji oddechowej i ścisłego reżimu sanitarnego.

 2. Każdą informację o stwierdzonym przypadku, podejrzanym o zakażenie
  2019-nCoV należy w trybie natychmiastowym zgłosić do właściwego, ze względu na miejsce podejrzenia,
  Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub innego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

 3. Personel medyczny mający bezpośrednią styczność z osobą podejrzaną, w tym lekarze konsultujący,
  powinni być zabezpieczeni w środki ochrony indywidualnej jednorazowego użycia.

Główny Inspektor Sanitarny

 

 

asw

x

 

Aktualności na temat wirusa SARS-CoV-2 dostępne na stronie:

https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

 

 

Szanowni Państwo!!!

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), mamy obowiązek udzielania kompleksowych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzane są? zbierane dane.
W świetle RODO przyjmując od Państwa pismo, czy to w formie papierowej czy elektronicznej, z określoną? treścią?, z podpisem, nasza placówka POWIATOWE CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO, ul. Wojska Polskiego 67, 56-400 Oleśnica, staje się ich Administratorem


Inspektorem Danych Osobowych jest Pan Marek Adamaszek z którym możecie się Państwo kontaktować pod adresem email madamaszek@zontekiwspolnicy.pl lub abi@adametronics.pl


Podane przez Państwa dane przetwarzamy w celu realizowania przedstawionego przez Państwa dokumentu, jak również w celu realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zgodnie z Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, Ustawą z dnia 14 grudnia 2016 Prawo Oświatowe, Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r,  na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r,


Jeżeli Państwa dane będą podane dla potrzeb rekrutacji przetwarzamy je na podstawie Państwa zgody, którą? wyrazili Państwo poprzez zgłoszenie się? w procesie rekrutacji i złożenie swojego CV lub innej dokumentacji aplikacyjnej.
Dane osobowe w treści złożonego przez Państwa pisma będą przetwarzane przez okres wymagany przez przepisy prawa – który może być? ro?z?ny w zalez?nos?ci od rodzaju składanego przez Państwa pisma. Szczego?łowe informacje w tym zakresie moz?na znalez?c? w Instrukcji Kancelaryjnej  naszej placówki.


Informujemy, że Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
Nasza Placówka stosuje niezbe?dne s?rodki zabezpieczaja?ce poufnos?c? i integralnos?c? Państwa danych osobowych. Zabezpieczenia obejmuja? s?rodki fizyczne i technologiczne ograniczaja?ce doste?p do Państwa danych, jak ro?wniez? stosowne s?rodki zabezpieczaja?ce przed utrata? Państwa danych.

Mają Państwo Prawo do:

- ochrony danych osobowych,
- doste?pu do tres?ci swoich danych osobowych
oznacza to, z?e moz?ecie Państwo prosić, aby administrator danych osobowych wyeksportował z baz danych informacje, jakie posiada na Państwa temat i przesłał je do Państwa w formie pisemnej lub elektronicznej
- do poprawiania danych
jez?eli przetwarzane przez administratora dane sa? nieprawidłowe, mają Państwo prawo do ich poprawienia.
- do ograniczenia przetwarzania danych
jeżeli uznają Państwo, że Administrator przetwarza zbyt szeroki zakres Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo zaz?a?dac?, aby zakres danych został ogranicznoy,  o ile z?a?danie to nie be?dzie sprzeciwiało sie? wymaganiom nakładanym przez obowia?zuja?ce prawo lub nie be?dzie to konieczne dla realizacji umowy.
- do z?a?dania usunie?cia danych
Prawo to, zwane ro?wniez? prawem do bycia zapomnianym, oznacza z?a?danie, aby Administrator danych usunął wszelkie informacje zawieraja?ce Państwa dane osobowe, o ile będzie to możliwe na podstawie przepiso?w prawa.
- do przenoszenia danych do innego administratora danych
Jez?eli Administrator przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody lub w zwia?zku zrealizowana? umowa?, to zgodnie z ogo?lnym rozporza?dzeniem o ochronie danych osobowych możeice Państwo poprosic?, aby Administrator wyeksportował Państwa dane, do odre?bnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych.

Mają również Państwo prawo do sprzeciwu przetwarzania Państwa danych osobowych
Prawo do sprzeciwu składać  można w sytuacji, gdy nie chcą Państwo, aby Administrator przetwarzał Państwa dane osobowe w okres?lonym celu.


Prawo do sprzeciwu możecie Państwo zgłosic? bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych Placówki lub listownie na adres Administratora danych osobowych.


Mają Państwo także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy
wita na swojej stronie

Czy jesteś gotowy na dalsze podążanie ścieżką kariery i edukacji oraz na gromadzenie doświadczenia
zawodowego?

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego w Oleśnicy jest właściwą instytucją, która umożliwi Ci dalsząnaukę jak również jest jedną z największych firm szkolących w powiecie oleśnickim. Specjalizujemy się w kursach edukacyjnych, a także w związku z reformą programową kształcenia zawodowego od 1 września 2012r. kwalifikacyjnych kursach zawodowych, kursach kompetencji ogólnych, turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników.

Oferujemy młodzieży szkolnej, dorosłym, nauczycielom, podmiotom gospodarczym jednostek uspołecznionych, tak i sektora prywatnego kształcenie, doskonalenie, dokształcanie w różnych formach i kierunkach zawodowych zgodnie z wymogami oraz potrzebami rynku pracy.

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego wyróżnia się wysoką jakością usług edukacyjnych w zakresie kształcenia zawodowego, poprzez rzetelny dobór kadry wykładowców, nauczycieli i instruktorów o wysokich kwalifikacjach wywodzących się ze środowisk naukowych i akademickich, jak również nauczycieli szkół współpracujących z Centrum z wieloletnim stażem praktycznym.

Organizujemy praktyki zawodowe, kursy dla uczniów i pracowników młodocianych w formach stacjonarnych, a także kursy, konferencje i seminaria dla dorosłych w cyklu stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym. Przyjmujemy zgłoszenia indywidualne i zbiorowe od przedsiębiorstw i instytucji. Pragniemy, aby nasza oferta spełniła Państwa oczekiwania.

Naszą misją jest połączyć naukę z prawdziwą pasją i zarażać nią naszych słuchaczy. Gwarantujemy wysokiej jakości kursy, dynamizm i aktywność w działaniu. Posiadamy szeroką ofertę programów szkoleniowych. Zapewniamy współpracę z wykwalifikowaną kadrą, atrakcyjne formy nauczania, a także nowoczesne i w pełni dostosowane sale wykładowe. Nauka na każdym etapie może stać się przyjemnością.

 

Chcielibyśmy z przyjemnością powitać Cię w gronie naszych słuchaczy.

 

ZALOGUJ

 

 

 

 

Praca i Nauczanie Zdalne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Platforma Edukacyjna

MOODLE

CKE

 

© copyright PCKZ